Charity Trust

H Welcome To Our Site

 

 

 

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Radlická, o.s.


Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Radlická, o.s. (dále jen „spolek“) Sídlo: Praha 5 – Smíchov, Nad Laurovou 1983/1, 150 00 byl registrován u Ministerstva vnitra ČR dne 18.1.2013. Výňatek ze Stanov (plné znění je možno nalézt zde).

 

Čl. 2 - Charakter občanského sdružení

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd a přátele Mateřské školy Nad Laurovou (dále jen „MŠ Radlická“), která je odloučeným pracovištěm Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, a další občany, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, kteří se zajímají o výuku a výchovu dětí, práci a rozvoj mateřské školy. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

 

Čl. 3 - Cíl činnosti spolku

Cíli spolku jsou zejména:

1. podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí v MŠ Radlická,

2. zabezpečení zdravého a bezpečného prostředí pro školáky MŠ Radlická, sledování vlivů na životní prostředí a ochrana životního prostředí v okolí MŠ Radlická,

3. podpora mimovýukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem MŠ Radlická a mimoškolní činnosti ve volném čase dětí,

4. spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, vedením školy, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci MŠ Radlická,

5. podpora zdravého a kvalitního stravování dětí v MŠ Radlická.

 

Ke splnění těchto cílů bude spolek vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory a případné dobrovolné pomoci svých členů. Dále bude seznamovat učitele a vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílet se na jejich vyřizování, bude předkládat podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.

 

 

Informace ke zpracování osobních údajů

V případě, že jste Spolku rodičů a přátel školy při MŠ Radlická, o.s. udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, rádi bychom Vám tímto poskytli veškeré související informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem. Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)., případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Radlická, o.s., se sídlem Nad Laurovou 1983/1, 150 00 Praha 5, IČ: 01350498 (dále jen „SRPMŠ“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu článků níže, nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 608 965 417 nebo +420 724 724 256 nebo na e-mailové adrese vybor@msradlicka.cz.

 

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývá ze souhlasu, který jste podepsali při registraci. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a případně dalších údajů, které nám sami dobrovolně sdělíte. Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, zpracováváme pro tyto účely:

• zasílání informačních emailů z MŠ Radlická – informace o akcích, plánech, událostech;

• jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje; právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti;

• pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu potřebujeme uchovávat výše uvedené osobní údaje; právním základem takového zpracování je oprávněný zájem SRPMŠ či třetí strany.

 

3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel emailových služeb Webmail Active24. Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme, nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete. V určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jako naše společnost.

 

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou ke zpracování, maximálně po dobu 3 let. Po uplynutí této doby všechny Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud souhlas odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje po dobu deseti let.

 

5. Práva subjektu údajů

V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu SRPMŠ, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku. Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SRPMŠ jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.