Charity Trust

H Welcome To Our Site

 

 

 

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Radlická, o.s.


Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Radlická, o.s. (dále jen „spolek“) Sídlo: Praha 5 – Smíchov, Nad Laurovou 1983/1, 150 00 byl registrován u Ministerstva vnitra ČR dne 18.1.2013. Výňatek ze Stanov (plné znění je možno nalézt zde).

 

Čl. 2 - Charakter občanského sdružení

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd a přátele Mateřské školy Nad Laurovou (dále jen „MŠ Radlická“), která je odloučeným pracovištěm Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, a další občany, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, kteří se zajímají o výuku a výchovu dětí, práci a rozvoj mateřské školy. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

 

Čl. 3 - Cíl činnosti spolku

Cíli spolku jsou zejména:

1. podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí v MŠ Radlická,

2. zabezpečení zdravého a bezpečného prostředí pro školáky MŠ Radlická, sledování vlivů na životní prostředí a ochrana životního prostředí v okolí MŠ Radlická,

3. podpora mimovýukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem MŠ Radlická a mimoškolní činnosti ve volném čase dětí,

4. spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, vedením školy, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci MŠ Radlická,

5. podpora zdravého a kvalitního stravování dětí v MŠ Radlická.

 

Ke splnění těchto cílů bude spolek vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory a případné dobrovolné pomoci svých členů. Dále bude seznamovat učitele a vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílet se na jejich vyřizování, bude předkládat podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.